Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
 
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
    Avaleht Kliinikust Põhikiri Sisukaart

Hambapol
  Hambapol  Tutvustus
Hambapol
  Hambapol  Juhtimine
Hambapol
  Hambapol  Privaatsuspoliitika
Hambapol
  Hambapol  Põhikiri
Hambapol
  Hambapol  Ravidokumentide väljastamine
Hambapol
  Hambapol  Ravijärjekorra pidamise reeglid
Hambapol
  Hambapol  Rahulolu uuringud
Hambapol
  Hambapol  Hanked
Hambapol
  Hambapol  Galerii
Hambapol
  Hambapol  Vabad töökohad

Hambapol


Broneeri internetist

Põhikiri

 
Sihtasutuse Tallinna Hambakliinik põhikiri
 
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Tallinna Hambakliinik (edaspidi sihtasutus).
1.2 Sihtasutuse asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
 
2. EESMÄRK 
2.1 Sihtasutuse põhieesmärk on kõrgetasemelise stomatoloogilise abi osutamine ning suuõõne- ja hambahaiguste profülaktika.
 
3. NÕUKOGU  
3.1 Nõukogu planeerib sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist, teeb järelevalvet juhatuse tegevuse üle ning tagab sihtasutuse tegevuse vastavuse riigi ja Tallinna linna õigusaktidele ning põhikirjale. Lisaks seaduses ja põhikirjas nimetatud muudele ülesannetele nõukogu: 
3.1.1 kinnitab sihtasutuse arengudokumendid; 
3.1.2 kinnitab majandusaasta esimese kvartali lõpuks sihtasutuse algava aasta tegevuseesmärgid, tulemusmõõdikud, tööplaani ja eelarve; 
3.1.3 analüüsib ja hindab sihtasutuse tegevust, sh kontrollib eelarve täitmist ja eelarvevahendite sihipärast kasutamist;
3.1.4 kinnitab sihtasutuse investeeringute kava ja selle muudatused;
3.1.5 kinnitab sihtasutuse struktuuri ja selle muudatused; 
3.1.6 kinnitab sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise korra; 3.1.7 kehtestab sihtasutuse nõukogu töökorra, lähtudes põhimõtetest, mille on heaks kiitnud Tallinna Linnavalitsus; 
3.1.8 korraldab sihtasutuse tehingute seaduslikkuse kontrollimist ja siseauditialast tegevust; 
3.1.9 annab juhatusele nõusoleku juriidilise isiku asutamiseks või lõpetamiseks või teises juriidilises isikus osalemiseks või osalusega tehingu tegemiseks ning edastab otsuse kooskõlastamiseks Tallinna Linnavalitsusele; 
3.1.10 annab juhatusele nõusoleku ettevõtte omandamiseks või võõrandamiseks või selle tegevuse lõpetamiseks ning edastab otsuse kooskõlastamiseks Tallinna Linnavalitsusele; 
3.1.11 annab juhatusele nõusoleku laenu või arvelduskrediidi võtmiseks ning edastab otsuse kooskõlastamiseks Tallinna Linnavalitsusele; 
3.1.12 annab juhatusele nõusoleku laenu andmiseks ning edastab otsuse kooskõlastamiseks Tallinna Linnavalitsusele; 
3.1.13 annab juhatusele nõusoleku kinnisasja võõrandamiseks või koormamiseks ning kooskõlastab võõrandamise või koormamise viisi ja tingimused Tallinna Linnavalitsusega. Servituudi seadmist tehnovõrgu või -rajatise talumise kohustuse täitmiseks ei ole vaja Tallinna Linnavalitsusega kooskõlastada; 
3.1.14 annab juhatusele nõusoleku teha muid tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, ning edastab otsuse vajaduse korral Tallinna Linnavalitsusele kooskõlastamiseks. 
3.2 Nõukogul on kolm kuni seitse liiget. Nõukogu liikmed määrab Tallinna Linnavalitsus kolmeks aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. 
3.3 Nõukogu liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja nõukogu liikme tagasikutsumise otsustab Tallinna Linnavalitsus. Nõukogu liikme võib tagasi kutsuda sõltumata põhjusest. 
3.4 Nõukogu liikmeid tasustatakse Tallinna Linnavalitsuse kinnitatud korra alusel. Tasu suuruse määrab Tallinna Linnavalitsus. 
3.5 Nõukogu võtab otsuseid vastu koosolekutel või koosolekut kokku kutsumata seadustes ja nõukogu töökorras sätestatud viisil.
3.6 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastuvõetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest, v.a sihtasutuste seaduses sätestatud juhtudel. Kui hääletatakse koosolekut kokku kutsumata, on nõukogu otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole nõukogu liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl. 
3.7 Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Nõukogu liige ei võta hääletamisest osa sihtasutuste seaduses ja korruptsioonivastases seaduses sätestatud juhtudel.   
 
4. JUHATUS  
4.1 Sihtasutust juhib ja esindab ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus. Lisaks seaduses ja põhikirjas nimetatud muudele ülesannetele juhatus: 
4.1.1 käsutab oma pädevuse piires sihtasutuse vara ning vastutab sihtasutuse majandustegevuse õiguspärasuse ja eesmärgipärasuse eest; 
4.1.2 koostab nõukogule esitatavad sihtasutuse tegevust käsitlevad dokumendid või korraldab nende koostamise; 
4.1.3 korraldab korruptsiooniennetustegevust, sh töötajate koolitamist, kõrvaltegevusest teavitamist ja huvide konflikti vältimist; 
4.1.4 sõlmib sihtasutuse nimel lepinguid, sh töölepinguid, ning annab volikirju; 
4.1.5 tagab sisekontrollisüsteemi toimimise; 
4.1.6 korraldab koostööd riigi ja kohalike omavalitsustega, avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega; 
4.1.7 tagab nõukogu seaduslike otsuste elluviimise. 
4.2 Juhatuse liikme volituste kestus on kuni viis aastat. 
4.3 Juhatuse liikme määrab ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatuse liikme valimisel lähtub nõukogu Tallinna Linnavalitsuse heakskiidetud põhimõtetest ning kuulab ära juhatuse esimehe arvamuse. 
4.4 Juhatuse liige peab oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega ja olema sihtasutusele lojaalne. Juhatuse liikme kohustused ja õigused määratakse täpsemalt kindlaks juhatuse liikmega sõlmitavas ametilepingus. 
4.5 Juhatuse liikmete tasustamise korra ja tasu suuruse määrab nõukogu kindlaks oma otsuses ja juhatuse liikmega sõlmitavas ametilepingus, lähtudes Tallinna Linnavalitsuse heakskiidetud põhimõtetest. 
4.6 Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust. 
4.7 Sihtasutust võib kõikide tehingute tegemisel esindada: 
4.7.1 iga juhatuse liige, kui sihtasutusel on kuni kaks juhatuse liiget;
4.7.2 juhatuse esimees või kaks juhatuse liiget ühiselt, kui sihtasutusel on üle kahe juhatuse liikme. 
  
5. SIHTASUTUSE VARA
5.1 Sihtasutuse vara moodustavad: 
5.1.1 asutaja poolt sihtasutusele asutamisel ja pärast asutamist üleantav vara; 
5.1.2 tulud majandustegevusest; 
5.1.3 eraldised riigi- ja Tallinna linna eelarvest; 
5.1.4 annetused, toetused ja muud kolmandate isikute poolt eraldatud vahendid; 
5.1.5 muud laekumised. 
5.2 Sihtasutus kasutab oma vara põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks kooskõlas seaduse, põhikirja ja nõukogu otsustega.
5.3 Sihtasutusele üleantav raha kantakse sihtasutuse pangakontole. 
5.4 Sihtasutusele üleantava vara (v.a raha) võtab vastu juhatus üleandmis-vastuvõtmisakti alusel, millele kirjutavad alla vara üleandev isik või tema volitatud isik ja sihtasutuse juhatus. Juhatus hindab sihtasutusele üleantava vara või korraldab selle hindamise ning teeb vajalikud tehingud ja toimingud vara üleminekuks sihtasutuse omandisse. 
5.5 Sihtasutusele üleantava vara väärtus hinnatakse vajadusel hindamisaktiga, mis tellitakse selles valdkonnas tegutsevatelt sertifitseeritud isikutelt. Vara väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus. 
5.6 Audiitor peab kontrollima vara väärtuse hindamise õigsust ja esitama selle kohta kirjaliku arvamuse. Audiitori arvamus peab sisaldama vara kirjeldust ning selles tuleb märkida, millist meetodit kasutati vara hindamisel ja kas vara väärtus vastab hindamisaktis nimetatud väärtusele.   
 
6. RAAMATUPIDAMINE JA KONTROLL  
6.1 Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 
6.2 Juhatus korraldab sihtasutuse raamatupidamist riigi ja Tallinna linna õigusaktide kohaselt. 
6.3 Sihtasutuse finantsmajanduslikku tegevust ja majandusaasta aruannet kontrollib audiitor, kelle nõukogu nimetab vähemalt kaheks aastaks. Audiitori valimisel lähtutakse riigi ja Tallinna linna õigusaktidest. Audiitor loetakse tagasikutsutuks, kui nõukogu nimetab uue audiitori. 
6.4 Asutajal ja nõukogul on õigus nõuda täiendava kontrollitegevuse läbiviimist sihtasutuses ning kasutada selleks enda juhitava asutuse struktuuriüksust või tellida teenus audiitorettevõtjalt.  
 
7. PÕHIKIRJA MUUTMINE  
7.1 Põhikirja muutmise otsustab Tallinna Linnavolikogu. 
  
8. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE  
8.1 Sihtasutus võib ühineda teise sihtasutusega juhul, kui ühinevate sihtasutuste eesmärgid on sarnased ning ühinemine on lubatud ka teise sihtasutuse põhikirjaga. Sihtasutuse ühinemise otsustab Tallinna Linnavolikogu. 
8.2 Sihtasutus võib jaguneda sihtasutusteks või osaleda sihtasutuse jagunemisel juhul, kui see on vajalik sihtasutuse eesmärgi paremaks saavutamiseks ning jagunemine või jagunemises osalemine on lubatud ka teise sihtasutuse põhikirjaga. Jagunemise või jagunemises osalemise otsustab Tallinna Linnavolikogu. 
8.3 Sihtasutuse lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu. 
8.4 Sihtasutuse lõpetamisel toimub likvideerimismenetlus seaduses sätestatud korras. Sihtasutuse likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui sihtasutuse lõpetamise otsuses ei ole määratud teisiti. Sihtasutuse likvideerimisel järelejäänud vara antakse üle Tallinna linnale. 
 
 
Tallinna Hambapolikliinik