Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
 
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
    Avaleht Polikliinikust Põhikiri Sisukaart

Hambapol
  Hambapol  Tutvustus
Hambapol
  Hambapol  Juhtimine
Hambapol
  Hambapol  Privaatsuspoliitika
Hambapol
  Hambapol  Põhikiri
Hambapol
  Hambapol  Ravidokumentide väljastamine
Hambapol
  Hambapol  Ravijärjekorra pidamise reeglid
Hambapol
  Hambapol  Rahulolu uuringud
Hambapol
  Hambapol  Hanked
Hambapol
  Hambapol  Galerii
Hambapol
  Hambapol  Vabad töökohad

Hambapol


Broneeri internetist

Põhikiri

 
1. Üldsätted
1.1 Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Tallinna Hambapolikliinik (edaspidi sihtasutus).
1.2 Sihtasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.3 Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning mis juhindub tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, asutamisotsusest, käesolevast põhikirjast ja muudest kehtivatest õigusaktidest. Sihtasutusel on oma nimega pitsat, pangaarved ja sümboolika.
1.4 Soodustatud isikuks on Tallinna linn.
1.5 Sihtasutuse asutaja on Tallinna linn.
1.6 Sihtasutus on asutatud määramata ajaks.
   
2. Sihtasutuse eesmärgid
2.1 Sihtasutus on tervishoiuteenuse osutaja, mille eesmärgiks on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu kõrgetasemelise stomatoloogilise abi osutamine ning suuõõne- ja hambahaiguste profülaktika.
2.2 Oma eesmärgi saavutamiseks sihtasutus:
2.2.1 teostab stomatoloogilist profülaktikat haiguste ennetamiseks ning korraldab vastava teabe kirjastamist;
2.2.2 osutab kvalifitseeritud ambulatoorset stomatoloogilist abi hambaravi, hambakirurgia, ortodontia ja proteesimise valdkonnas;
2.2.3 annab esmaabi näo-lõualuude piirkonna ägedate haigestumiste ja traumade puhul;
2.2.4 tutvustab ja müüb suuõõne hügieeni-, profülaktika- ja ravivahendeid;
2.2.5 osutab tervishoiu- ja oma eesmärgiga kooskõlas olevaid muid teenuseid vastavalt sõlmitud lepingutele;
2.2.6 teeb koostööd tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate kutseliitudega ja teiste tervishoiu alal tegutsevate vabatahtlike ühendustega ning samas valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonidega;
2.2.7 analüüsib stomatoloogilisi haigestumisi ja teeb tervishoiualaseid uuringuid;
2.2.8 astub lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii vahetult kui ka vahendusorganisatsioonide kaudu, arendab nendega koostöösidemeid ning on vajadusel välis- ja rahvusvaheliste organisatsioonide liige;
2.2.9 asutab uusi juriidilisi isikuid vastavalt nõukogu otsusele. Sihtasutus ei tohi olla täisühinguosanik ega usaldusühingu täisosanik ega juhtida täis- või usaldusühingut;
2.2.10 tegeleb muu majandustegevusega seadusega ettenähtud piirides;
2.2.11 omandab, rendib ja võõrandab nõukogu otsusel põhikirjaliseks tegevuseks vajalikku kinnis- ja vallasvara;
2.2.12 korraldab kehtivate õigusaktide, põhikirja ja nõukogu otsuste alusel õppe- ja koolitusüritusi ning heategevuslikke üritusi.
   
3. Sihtasutuse juhtimine
3.1 Sihtasutuse organid on nõukogu ja juhatus.
3.2 Sihtasutust juhib ja esindab juhatus. Põhikirja punkti 4.8 alapunktides loetletud tehinguid võib juhatus teha nõukogu nõusolekul.
3.3 Juhatusse kuulub üks (1) kuni kolm (3) liiget. Juhatuse liikmete täpse arvu määrab kindlaks sihtasutuse nõukogu.
3.4 Juhatus on aruandekohustuslik sihtasutuse nõukogu ees. Juhatus peab esitama sihtasutuse nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest. Juhatus esitab pärast raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamist need viivitamatult audiitorile.
3.5 Juhatuse pädevuses on:
3.5.1 sihtasutuse tegevuse igapäevane juhtimine;
3.5.2 sihtasutuse raamatupidamise korraldamine;
3.5.3 sihtasutuse majandusaasta aruande ja eelarve koostamine;
3.5.4 seadusest, muudest õigusaktidest ja nõukogu otsustest ja seaduslikest korraldustest tulenevate tehingute ja muude õigustoimingute tegemine.
3.6 Juhatus võib vajadusel delegeerida struktuuriüksuste juhtidele otsustamisõiguse küsimustes, mis puudutavad nende struktuuriüksuste ja sihtasutuse suhteid kolmandate isikutega ja/või anda teistele isikutele volituse esindada sihtasutust konkreetses tehingus ja/või tehingutes teatud perioodi vältel, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.
3.7 Juhatuse liikmeks ei või olla nõukogu liige, pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.
3.8 Juhatuse liikme ametikohtadele võivad kandideerida alljärgneva pädevuse ja kvalifikatsiooniga isikud:
3.8.1 kõrgema meditsiinilise haridusega teovõimeline füüsiline isik, kelle alaline elukoht on Eestis ning kellel on vähemalt viis (5) aastat tervishoiuala juhtimisstaa˛i tipp- või keskastme juhina;
3.8.2 kõrgema haridusega õendusalal või õendusharidus täiendatud kõrgema haridusega juhtimise alal teovõimeline füüsiline isik, kelle alaline elukoht on Eestis ning kellel on vähemalt viis (5) aastat õendusala juhtimise kogemust;
3.8.3 kõrgema tehnilise, juriidilise, rahandus- või majanduse haridusega teovõimeline füüsiline isik, kelle alaline elukoht on Eestis ning kellel on vähemalt viis (5) aastat juhtimisstaa˛i tipp- või keskastme juhina;
3.8.4 kõrgema haridusega teovõimeline füüsiline isik, kelle alaline elukoht on Eestis ning kellel on vähemalt viis (5) aastat tervishoiuala juhtimisstaa˛i tipp- või keskastme juhina.
3.9 Nõukogu sõlmib juhatuse esimehe ja liikmetega tähtajalised ametilepingud, milles fikseeritakse juhatuse liikme õigused ja kohustused ning tasu juhatuse liikme ülesannete täitmise eest.
3.10 Juhatuse liikmed määratakse nõukogu poolt viieks (5) aastaks. Juhatuse liikmel on õigus igal ajal omal soovil juhatusest tagasi astuda, kui ta teatab sellest nõukogule kirjalikult vähemalt kuus (6) kuud ette. Uus juhatuse koosseis valitakse eelmise juhatuse viie (5) aastase volituste kehtivuse perioodi kolme (3) viimase kuu jooksul.
3.11 Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees, kelle valivad juhatuse liikmed endi hulgast kui juhatusel on üle kahe liikme.
3.12 Nõukogu otsustab juhatusest tagasiastunud või tagasikutsutud liikme asemele asendusliikme määramise mitte hiljem kui ühe (1) kuu jooksul pärast juhatuse liikme tagasikutsumist või tagasiastumist.
3.13 Juhatuse esimehe äraolekul nimetab ta juhatuse liikmete hulgast endale asetäitja. Kui juhatuse esimees ei ole enda äraoleku puhuks asetäitjat nimetanud, on juhatuse esimehe asetäitjaks vanim kohalolev juhatuse liige.
3.14 Juhatuse esimehel on õigus esindada sihtasutust kõigis õigustoimingutes; ülejäänud juhatuse liikmetel on õigus esindada sihtasutust õigustoimingutes kahe juhatuse liikme ühisesindusena.
3.15 Juhatus võtab vastu otsuseid juhatuse koosolekul.
3.16 Juhatuse koosolekud on korralised ja erakorralised.
3.17 Korralised koosolekud toimuvad majandusaasta algul vastuvõetud tööplaani kohaselt, kuid mitte harvem kui üks (1) kord kuus.
3.18 Erakorralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
3.19 Õigus ja kohustus koosolek kokku kutsuda on juhatuse esimehel, tema äraolekul juhatuse esimeest asendaval juhatuse liikmel. Koosolek tuleb kokku kutsuda ka siis, kui seda nõuab nõukogu või audiitor või kui seda nõuavad vähemalt pooled juhatuse liikmed. Koosoleku kokkukutsumisest teatatakse juhatuse liikmetele kirjalikult ja nad varustatakse vajalike materjalidega vähemalt kolm (3) päeva enne selle toimumist.
3.20 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled juhatuse liikmed. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel loetakse otsustavaks juhatuse esimehe hääl.
3.21 Juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed. Juhul kui mõni juhatuse liige jääb eriarvamusele, siis kantakse tema eriarvamus protokolli, mille ta kinnitab oma allkirjaga. Juhatus säilitab protokollid sihtasutuse asukohas.
   
4. Sihtasutuse nõukogu
4.1 Sihtasutuse nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet sihtasutuse ja juhatuse tegevuse üle.
4.2 Nõukogul on kolm (3) kuni viis (5) liiget. Nõukogu liikmed määratakse viieks (5) aastaks. Nõukogu liikmeks ei saa olla sihtasutuse juhatuse liige või audiitor või nendega võrdset majanduslikku huvi omav isik ega pankrotivõlgnik.
4.3 Sihtasutuse asutamisel määratakse nõukogu liikmed asutamisotsusega.
4.4 Tallinna Linnavolikogu liige, Tallinna Linnavalitsuse liige või linnaametnik kutsutakse nõukogust tagasi enne nõukogu liikme volituste lõppemist seoses linnavolikogu liikme volituste lõppemise või peatumisega, linnavalitsuse liikme volituste lõppemise või linnaametniku teenistusest vabastamisega.
4.5 Nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisel, tagasiastumisel või tagasikutsumisel määrab linnavalitsus uue(d) nõukogu liikme(d).
4.6 Nõukogu valib juhatuse liikmed ning otsustab juhatuse liikmetele tasu maksmise suuruse ja korra ning kinnitab sihtasutuse majandusaasta eelarve.
4.7 Nõukogu esindab sihtasutust vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmega.
4.8 Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik järgnevate tehingute tegemiseks:
4.8.1 osaluse omandamine ja lõppemine teistes äriühingutes;
4.8.2 välisfiliaalide avamine ja sulgemine;
4.8.3 investeeringute tegemine, mis ületavad vastavaks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
4.8.4 kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
4.8.5 laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
4.8.6 laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
4.9 Nõukogul on õigus tutvuda kõigi sihtasutuse dokumentidega. Nõukogul on õigus saada juhatuselt infot sihtasutuse juhtimise, majandustegevuse ja üldseisundi kohta.
4.10 Nõukogu liikmel on õigus igal ajal omal soovil nõukogust tagasi astuda, kui ta teatab sellest Tallinna Linnavalitsusele kirjalikult vähemalt kolm (3) kuud ette. Nõukogu liikme võib Tallinna Linnavalitsus tagasi kutsuda, kui nõukogu liige kahjustab oma tegevusega või tegevusetusega sihtasutust või ei osale nõukogu töös. Nõukogust tagasiastunud või tagasikutsutud nõukogu liikme asemele määrab Tallinna Linnavalitsus uue liikme mitte hiljem kui ühe (1) kuu jooksul pärast nõukogu liikme tagasiastumist või tagasikutsumist.

4.11

Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tööd. Nõukogu esimehe valimisel peavad osalema kõik nõukogu liikmed. Nõukogu esimehe volitused kehtivad kuni tema tagasikutsumiseni, omal soovil nõukogu esimehe volitustest loobumiseni või nõukogu koosseisust lahkumiseni. Nõukogu esimehe äraolekul nimetab ta endale asetäitja. Kui nõukogu esimees ei ole enda äraoleku puhuks asetäitjat nimetanud, on nõukogu esimehe asetäitjaks vanim kohalolev nõukogu liige.
4.12 Nõukogu teeb oma otsused koosolekul. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui neli korda aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor.
4.13 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole nõukogu liikmetest.
4.14 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole kohalolevatest nõukogu liikmetest. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.
4.15 Erandkorras võib nõukogu teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.
4.16 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga. Protokollid, nõukogu otsused ja muud nõukogu tööd kajastavad dokumendid saadetakse sihtasutuse juhatusele, kes korraldab nende säilitamise.
4.17 Nõukogu liikmetele makstava tasu määramise otsustab Tallinna Linnavalitsus.
   
5. Sihtasutuse vara
5.1 Sihtasutus on vara omanik. Sihtasutuse vara valdamist, kasutamist ja käsutamist teostab juhatus seaduse ja käesoleva põhikirjaga ettenähtud korras.
5.2 Sihtasutuse vara moodustub:
5.2.1 asutamisotsuse alusel sihtasutusele üle antud varast ja pärast asutamist asutaja või kolmanda isiku poolt sihtasutusele üle antud varast;
5.2.2 tervishoiuteenuste ning suuõõne hügieeni-, profülaktika – ja ravivahendite müügist laekuvatest vahenditest, samuti haigekassadega sõlmitud lepingute alusel laekuvatest vahenditest, patsientide ja klientide poolt makstavast visiiditasust, kindlustamata isikute ravi eest laekuvatest vahenditest;
5.2.3 sihtotstarbelistest eraldistest;
5.2.4 vahenditest, mis laekuvad sihtasutusele või tema struktuuriüksustele lepingute täitmisest või muul viisil nende tegevuse käigus;
5.2.5 annetustest, dotatsioonidest ja muudest kolmandate isikute poolt eraldatud vahenditest;
5.2.6 muudest laekumistest.
5.3 Sihtasutuse vara kasutatakse ainult sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks. Sihtasutuse vara kajastub sihtasutuse bilansis.
5.4 Sihtasutusele laekuva vara võtab vastu ja korraldab selle üle arvepidamise sihtasutuse juhatus või juhatuse poolt volitatud isik.
5.5 Sihtasutusele sihtotstarbeliselt vara üleandjaga sõlmitakse viimase soovil leping, milles fikseeritakse vara eraldaja seaduslikud nõudmised vara kasutamise otstarbe ja viisi kohta. Vara üleandjale esitatakse tema nõudmisel aruanne vara kasutamise kohta.
5.6 Sihtasutus ei võta vastu seaduse või heade kommetega vastuolus olevaid sihtannetusi.
5.7 Sihtasutus võib üldjuhul võtta laenu ja muid varalisi kohustusi kogumahus summani, mille korral majandusaasta kestel teostatavate tagasimaksete suurus koos intressidega ei ületa 6% jooksva majandusaasta planeeritavast käibest.
5.8 Sihtasutuse raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.
5.9 Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
5.10 Audiitori(d) nimetab nõukogu kolmeks (3) aastaks. Audiitoriks ei või olla juhatuse või nõukogu liige ega sihtasutuse töötaja, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omav teine isik. Juhatus esitab mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile audiitori(te) nimekirja. Audiitori vahetumisel teatab juhatus mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile andmed uue audiitori kohta viie (5) päeva jooksul. Audiitor kutsutakse tagasi nõukogu otsusel ebakompetentsuse, ametialase lohakuse või kuriteo toimepanemisel.
5.11 Sihtasutuse juhatus edastab kinnitatud majandusaasta aruande ühe kuu jooksul pärast kinnitamist Tallinna Linnavalitsusele.
   
6. Sihtasutuse põhikirja muutmine
6.1 Pärast sihtasutuse registrisse kandmist võib asutaja sihtasutuse põhikirja muuta üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks ja järgides sihtasutuse eesmärki. Sihtasutuse eesmärki ei ole õigust muuta.
   
7. Sihtasutuse ühinemine, jagunemine, lõpetamine
7.1 Sihtasutus võib ühineda teise sihtasutusega kui mõlema sihtasutuse eesmärgid on ühetaolised ja kui ühinemine on lubatud ka teise sihtasutuse põhikirjaga. Sihtasutuse ühinemise või jagunemise otsustatakse Tallinna Linnavolikogu otsusega.
7.2 Sihtasutuse jagunemine on lubatud ainult juhul, kui see on vajalik sihtasutuse eesmärgi paremaks saavutamiseks.
7.3 Sihtasutuse nime Sihtasutus Tallinna Hambapolikliinik kasutamine sihtasutuse jagunemisel või ühinemisel otsustatakse eraldi kokkuleppega.
7.4 Sihtasutuse lõpetamine toimub Tallinna Linnavolikogu otsusega.
7.5 Sihtasutuse lõpetamise korral toimub likvideerimismenetlus seadusega sätestatud korras.
7.6 Sihtasutuse likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui sihtasutuse lõpetamise otsusega ei ole ette nähtud teisiti.
7.7 Sihtasutuse likvideerimisel kantakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara üle Tallinna linnale.

 

 

 
 
Tallinna Hambapolikliinik