Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
 
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
    Avaleht Polikliinikust Isikuandmete töötlemine Sisukaart

Hambapol
  Hambapol  Tutvustus
Hambapol
  Hambapol  Juhtimine
Hambapol
  Hambapol  Põhikiri
Hambapol
  Hambapol  Isikuandmete töötlemine
Hambapol
  Hambapol  Ravidokumentide väljastamine
Hambapol
  Hambapol  Ravijärjekorra pidamise reeglid
Hambapol
  Hambapol  Rahulolu uuringud
Hambapol
  Hambapol  Hanked
Hambapol
  Hambapol  Galerii
Hambapol
  Hambapol  Tööpakkumised

Hambapol


Broneeri internetist

Isikuandmete töötlemine

 

Tervishoiuteenuse osutamisega käib lahutamatult kaasas delikaatsete isikuandmete (terviseandmete) töötlemine. Tallinna Hambapolikliinik kui tervishoiuteenuse osutaja on registreeritud delikaatsete isikuandmete töötlejana Andmekaitse Inspektsioonis. Saadud luba uuendame iga viie aasta tagant. 

Isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Patsiendi isikuandmeid kasutatakse üksnes tervishoiuteenuse osutamiseks ning sellega kaasnevaks tegevuseks.
Võlaõigusseaduse § 769 alusel peab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente pikaaegselt säilitama. Patsiendil on õigus küsida enda kohta käivaid isikuandmeid ja teavet ning saada ravidokumentidest koopiaid. Teistele isikutele võimaldatakse juurdepääs patsiendi andmetele üksnes patsiendi allkirjaga tõendatud nõusolekul. Patsiendi nõusolekut ei ole vaja andmete edastamiseks või neile juurdepääsu võimaldamiseks isikutele, kellel see õigus tuleneb seadusest.

Vastavalt sotsiaalministri määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lõikele 1 tuleb andmed patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta edastada Tervise infosüsteemi.

Võlaõigusseaduse § 768 kohustab tervishoiuteenuse osutajat ja tervishoiuteenuse osutamisel osalevaid isikuid hoidma saladuses neile tervishoiuteenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid patsiendi isiku ja tema tervise seisundi kohta. Nimetatud kohustuse täitmisest võib tervishoiuteenuse osutaja mõistlikus ulatuses kõrvale kalduda, kui andmete avaldamata jätmise korral võib patsient oluliselt kahjustada ennast või teisi isikuid või kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

 
 
Tallinna Hambapolikliinik